Công trình: Sửa chữa, nâng cấp đường vào cảng kho xăng dầu Vũng rô – Phú Yên