Công bố tiêu chuẩn tcvn cho cốt composit polyme

Bộ khoa học và công nghệ đã chính thức công bố ban hành tiêu chuẩn TCVN cho cốt composit polyme và phạm vi ứng dụng click để xem thêm

Ngày 16 tháng 12 năm 2015, Bộ Khoa học và công nghệ đã chính thức công bố ban hành 02 Tiêu chuẩn TCVN về cốt composit polyme.

TCVN 11109:2015 Cốt composit Polyme

TCVN 11110:2015 Cốt composit Polyme dùng trong kết cấu bê tông và địa kỹ thuật