Tiêu chuẩn áp dụng

Bộ Khoa học và công nghệ đã chính thức công bố ban hành 02 Tiêu chuẩn TCVN về cốt composit polymer, gồm :

  •  TCVN 11109:2015 Cốt composit Polyme

 

  •  TCVN 11110:2015 Cốt composit Polyme dùng trong kết cấu bê tông và địa kỹ thuật