Làm đường ven biển – Thanh polyme cốt sợi thuỷ tinh